Władza Rodzicielska - adwokatjastrzebiezdrojcompl

Przejdź do treści

Menu główne:

Władza Rodzicielska

 
Działania sądowe wobec władzy rodzicielskiej
 
 
Władzę rodzicielską sprawują rodzice i sąd nie ma tu nic do rzeczy. W większości przypadków faktycznie nie ma. Istnieją jednak takie, w których obliguje go do tego prawo. Chodzi o sytuacje, gdy władza rodzicielska sprawowana jest w niewłaściwy sposób i ze szkodą dla dzieci.
 
Wobec rodziców, którzy popełniają rażące błędy wychowawcze sąd może zastosować jedną z trzech opcji:
 
Ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 
Zawieszenie władzy rodzicielskiej,
 
Odebranie władzy rodzicielskiej.
 
 
Pozbawienie władzy rodzicielskiej
 
 
Opcja ta jest najgłębszą ingerencją w rodzinę. Sąd sięga po nią tylko wówczas, gdy wymaga tego dobro dziecka i gdy nie da się go osiągnąć w żaden inny sposób.
 
 
Sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej uruchamiana jest po złożeniu w sądzie stosownego wniosku. Wniosek ten może złożyć rodzic, członek dalszej rodziny lub inna osoba fizyczna. Wnioski takie mogą składać także placówki szkolne, urzędy i instytucje. Wówczas sprawa o pozbawienie władzy rodzicielskiej prowadzona jest z urzędu.
 
 
Jeśli postanowienie o pozbawieniu władzy rodzicielskiej zapadnie podczas sprawy rozwodowej, stanowi element wyroku rozwodowego.
 
 
Co prowadzi do pozbawienia władzy rodzicielskiej?
 
 
Sąd pozbawi rodzica władzy rodzicielskiej gdy:
 
Nie może on sprawować owej władzy z powodu długotrwałej przeszkody;
 
Nadużywa władzy rodzicielskiej;
 
Rażąco zaniedbuje dziecko.
 
 
Za długotrwałą przeszkodę w sprawowaniu władzy rodzicielskiej uważa się długi pobyt rodzica za granicą, długie przebywanie rodzica w zakładzie karnym, długotrwałą chorobę rodzica, brak wiadomości o rodzicu przez dłuższy czas.
 
 
Za nadużywanie władzy rodzicielskiej uważa się alkoholizm, rozpijanie dziecka, karcenie go w nadmierny sposób, przemoc fizyczną i psychiczną nad dzieckiem, zmuszanie dziecka do czynności seksualnych, przestępstwa i rozwiązły tryb życia rodzica, wciąganie dziecka w czyny przestępcze, zmuszanie go do pracy.
 
 
Za rażące zaniedbywanie dziecka uważa się wydłużone w czasie uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, unikanie kontaktów z dzieckiem przez długi czas, nie reagowanie na niewłaściwy tryb życia dziecka, odmawianie dziecku pokarmów.



 
 
Pozbawienie władzy rodzicielskiej i jego skutki
 
 
Po pozbawieniu władzy rodzicielskiej nie uczestniczy się w wychowaniu dziecka. Nie ma się prawa do żadnych decyzji. Nie wpływa się na to, co dzieje się w życiu dziecka. Nie partycypuje się w wyborze szkoły, uczelni, zawodu, miejsc spędzania wolnego czasu, rozrywek dziecka itp.
 
Jeśli dziecko posiada majątek, rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej przestaje nim zarządzać.
 
Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie musi skutkować niemożnością dziedziczenia po dziecku. Może tak być, gdy sąd uzna, że rodzic nie zasługuje na dziedziczenie.
 
Dziecko może również dziedziczyć po rodzicu, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej.
 
 
Rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma obowiązek płacenia alimentów.
 
Rodzic taki ma jednocześnie prawo i obowiązek utrzymywania kontaktów z dzieckiem. Wyjątkiem są sytuacje, gdy – ze względu na dobro dziecka – sąd pozbawi go możliwości tych kontaktów.
 
Dziecko, którego oboje rodzice pozbawieni zostali władzy rodzicielskiej, umieszczane jest w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczej.
 
 
Czy władzę rodzicielską można przywrócić?
 
 
Tak. Sąd robi to na wniosek rodzica. Zanim przywróci mu władzę rodzicielską, dokładnie sprawdza, czy przestała istnieć przyczyna, która spowodowała odebranie władzy rodzicielskiej.
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego