Rozwód i Separcja - adwokatjastrzebiezdrojcompl

Przejdź do treści

Menu główne:

Rozwód i Separcja

 
Sprawa rozwodowa
 
 
Aby sprawa rozwodowa została rozpoczęta, w odpowiednim sądzie musi zostać złożony pozew o rozwód. Pozew może złożyć każda ze stron.
 
Pozew składa się w sądzie usytuowanym w ostatnim wspólnym miejscu zamieszkania rozstającej się pary, ale tylko wówczas jeśli żona lub mąż dalej przebywa w tym miejscu. Jeśli nie – pozew musi przyjąć sąd usytuowany w miejscu zamieszkania pozwanego.
 
Jeśli nie wiadomo gdzie mieszka pozwany – pozew składa się w sądzie usytuowanym w miejscu zamieszkania powoda. Powodem jest osoba wnosząca pozew.
 
Sprawy rozwodowe rozpatrują sądy okręgowe.
 
Sprawa rozwodowa zaczyna się po złożeniu pozwu i opłaceniu kosztów sądowych wynoszących 600 złotych. W wyjątkowych okolicznościach, strona wnosząca pozew może zwrócić się do sądu z prośbą o zwolnienie z płacenia za rozprawę.
 
Powód musi być obecny na pierwszej rozprawie. Jeśli nie, postępowanie staje w miejscu.
 
Sprawę rozwodową rozpatruje sąd w składzie jednego sędziego zawodowego i dwóch ławników.
 
 
Dowody w sprawie o rozwód
 
 
Sprawa rozwodowa jest zazwyczaj długa i skomplikowana. Inaczej bywa tylko wówczas, gdy strony przystępują do rozwodu w porozumieniu co do najważniejszych spraw. Sprawami tymi są: wina w rozkładzie pożycia, władza rodzicielska, opieka nad dzieckiem i alimenty. Krótkie i sprawnie przebiegające rozwody, to rozwody bez orzekania o winie i bez rozstrzygania pozostałych, wymienionych wyżej kwestii. Bywa i tak, że rozwód uzyskuje się już po pierwszym spotkaniu z sędzią i ławnikami. Bywa też i tak, że po wysłuchaniu stron i świadków, sąd stwierdza, że w danym małżeństwie nie nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Wówczas para zostaje skierowana do mediacji.
 
W sprawie rozwodowej najważniejsze są dowody, a wśród nich to, co mówią małżonkowie podczas przesłuchania. Z tym, że przesłuchanie małżonków następuje na końcu. Przedtem sąd przesłuchuje ewentualnych świadków i analizuje inne dowody.
 
Strony mają prawo przedkładać sądowi wszystko, co uważają za istotne dla sprawy i potwierdzające opisywane przez nie okoliczności. Każda ze stron może przedstawiać sądowi świadków, dokumenty, nagrania, zdjęcia i inne dowody.
 
W sprawach rozwodowych korzysta się często z dowodów z urzędu, do których zaliczają się na przykład wywiady kuratorów z dziećmi, opinie specjalistów itp.
 
Jeśli strony nie złożą wniosku o nie orzekanie winy w procesie rozwodowym bądź jedna ze stron sprzeciwi się mu, sąd musi przeanalizować tę kwestię i winę za rozkład pożycia przypisać jednemu lub obydwu małżonkom.
 
Małżeństwa posiadające wspólne dzieci muszą liczyć się z koniecznością rozstrzygnięcia przez sąd kwestii dalszego sprawowania władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi strony, która nie będzie z nimi zamieszkiwać i alimentów. Sąd pominie te kwestie, jeśli stwierdzi porozumienie stron w każdej z nich.
 
 
Zeznania stron w sprawie rozwodowej
 
 
Zeznania małżonków są najważniejszym i obowiązkowym elementem każdej sprawy rozwodowej. Są one najlepszym źródłem informacji o pożyciu danej pary. Do przesłuchania stron sąd przywiązuje szczególną uwagę. Przesłuchanie stron cechuje szczegółowość i wnikliwość. Od tego co zeznają strony zależy rozstrzygnięcie sądu, a więc orzeczenie lub nie orzeczenie rozwodu, a także szczegółowa treść wyroku.
 
W uzasadnionych okolicznościach, wyrok rozwodowy może być wydany na podstawie przesłuchania jednej strony. Może być tak tylko wtedy, gdy druga strona nie jest zdolna do wzięcia udziału w przesłuchaniu, ze względu na faktyczną lub prawną przeszkodę.
 
Jeśli jedna ze stron nie stawi się w sądzie, to sąd ma obowiązek rozpatrzyć przyczynę nie stawienia się.
 
Zeznań nieobecnej strony nie wolno pominąć, jeśli przyczyny nieobecności były obiektywne i niezależne od strony.
 
Jeśli strona mogła stawić się w sądzie, a nie zrobiła tego, sąd może pominąć dowód z jej przesłuchania.
 
 
Skutki wyroku rozwodowego
Po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, przestaje istnieć wspólnota majątkowa byłych małżonków. Zmieniają się też zasady sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Pojawia się obowiązek alimentacyjny jednej ze stron. Mogą też pojawić się alimenty między małżonkami.
 
Po uprawomocnieniu się wyroku, sąd zawiadamia o tym fakcie urząd stanu cywilnego. Od tej chwili, przez trzy miesiące kobieta może wnioskować o powrót do nazwiska rodowego.
 
Wyrok rozwodowy nie jest ostateczny. Każda ze stron może odwoływać się od niego wnosząc apelację do Sądu II Instancji.
 
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego